Prosument

Linia dofinansowania z przeznaczeniem na zakup i montaż mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii. Program ma na celu promowanie nowych technologii Odnawialnych źródeł energii.

Dofinansowanie przedsięwzięć obejmie zakup i montaż nowych instalacji i mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii do produkcji:

 • energii elektrycznej lub
 • ciepła i energii elektrycznej

dla potrzeb budynków mieszkalnych jednorodzinnych lub wielorodzinnych, w tym dla wymiany istniejących instalacji na bardziej efektywne i przyjazne środowisku.

Program nie przewiduje dofinansowania dla przedsięwzięć polegających na zakupie i montażu wyłącznie instalacji źródeł ciepła.

Program jest wdrażany za pośrednictwem:

 1. banków
 2. WFOŚiGW (Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej)

Beneficjentami programu będą:

 1. osoby fizyczne posiadające prawo do dysponowania budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym albo prawo do dysponowania budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym w budowie,
 2. spółdzielnie mieszkaniowe zarządzające budynkami mieszkalnymi wielorodzinnymi,
 3. wspólnoty mieszkaniowe zarządzające budynkami mieszkalnymi wielorodzinnymi,
 4. jednostki samorządu terytorialnego i ich związki.

Podstawowe zasady udzielania dofinansowania:

 • pożyczka/kredyt preferencyjny wraz z dotacją łącznie do 100% kosztów kwalifikowanych instalacji,
 • dotacja w wysokości 15% dofinansowania (20% okresie lat 2014-2015) dla źródła ciepła opalanego biomasą, pomp ciepła, kolektorów słonecznych,
 • dotacja w wysokości 30% dofinansowania (40% okresie lat 2014-2015) dla systemów fotowoltaicznych, małych elektrowni wiatrowych, mikrokogeneracji
 • maksymalna wysokość kosztów kwalifikowanych 100 tys. zł – 450 tys. zł, w zależności od rodzaju beneficjenta i przedsięwzięcia,
 • określony maksymalny jednostkowy koszt kwalifikowany dla każdego rodzaju instalacji,
 • oprocentowanie pożyczki/kredytu: 1%,
 • maksymalny okres finansowania pożyczką/kredytem: 15 lat.
 • wykluczenie możliwości uzyskania dofinansowania kosztów przedsięwzięcia z innych środków publicznych

Finansowane będą instalacje do produkcji energii elektrycznej lub ciepła i energii elektrycznej wykorzystujące:

 • źródła ciepła opalane biomasą, pompy ciepła oraz kolektory słoneczne o zainstalowanej mocy cieplnej do 300 kWt,
 • systemy fotowoltaiczne, małe elektrownie wiatrowe, oraz układy mikrokogeneracyjne (w tym mikrobiogazownie) o zainstalowanej mocy elektrycznej do 40 kWe.

Maksymalna wysokość kosztów kwalifikowanych zakupu i montażu instalacji na potrzeby budynku mieszkalnego wynosi:

 1. dla osób fizycznych: 100 tyś. zł – 150 tyś. zł
 2. dla wspólnot lub spółdzielni mieszkaniowych: 300 tyś. zł – 450 tyś. zł

Maksymalny jednostkowy koszt kwalifikowany dla każdego rodzaju instalacji wynosi:

Lp.

Instalacja

Maksymalny jednostkowy koszt kwalifikowany instalacji

1

Źródła ciepła opalane biomasą

 1. kotły o załadunku ręcznym – 1 000 zł/kW;
 2. kotły o załadunku automatycznym – 1 600 zł/kW.

Jeżeli projekt instalacji przewiduję montaż zasobnika buforowego wody grzewczej – maksymalny koszt kwalifikowany instalacji powiększa się o 200 zł/kW.

2

Pompy ciepła

 1. dla pomp ciepła typu powietrze/woda dla potrzeb c.o. i c.w.u.: 3 000 zł/kW,
 2. dla pomp ciepła typu powietrze/woda wyłącznie dla potrzeb c.w.u.:

z zasobnikami c.w.u. o pojemności czynnej od 150l do 250l: 5 000zł,

  z zasobnikami c.w.u. o pojemności czynnej >250l: 8 000zł

 1. dla pozostałych pomp ciepła dla potrzeb c.o. i c.w.u.:
  5 500 zł/kW.

3

Kolektory słoneczne

3 500 zł/kW (moc   określona zgodnie z   normą PN-EN 12975-1 lub   równoważną, przy różnicy   temperatury (Tm-Ta)=50 K i 2natężeniu promieniowania słonecznego G=1000 W/m ).

4

Systemy fotowoltaiczne

 1. dla instalacji o mocy poniżej 10 kW: 8 000 zł/kWp,
 2. dla instalacji o mocy od 10 do 40 kW: 6 000 zł/kWp.

Jeżeli projekt instalacji   przewiduje montaż akumulatorów do

magazynowania energii elektrycznej –   maksymalny koszt

kwalifikowany   instalacji powiększa się   o 5 000 zł/kWh

pojemności akumulatora.

5

Małe elektrownie wiatrowe

 1. dla instalacji o mocy poniżej 10 kW: 11 000 zł/kWp
 2. dla instalacji o mocy od 10 do 40 kW: 6 000 zł/kWp.

Jeżeli projekt   instalacji przewiduje montaż   akumulatorów do

magazynowania energii   elektrycznej – maksymalny   koszt

kwalifikowany instalacji   powiększa się o 5 000   zł/kWh

pojemności akumulatora.

6

Mikrogeneracja

 1. instalacji na biogaz,   o mocy poniżej   20 kWe:
  40 000 zł/kWe,
 2. instalacji na biogaz,   o mocy od   20 do 40   kWe:
  30 000 zł/kWe,
 3. instalacji na biopłyny   lub biomasę, o   mocy poniżej
  20 kWe: 9 000 zł/kWe,
 4. instalacji na biopłyny   lub biomasę, o   mocy od 20 do
  40 kWe: 7 000 zł/kWe.